Avís Legal

Avis Legal

Responsable del tractament de dades: HOSTAL SA TEULA
Finalitat del tractament: Gestió comercial i administrativa dels serveis, reserves o de la informació sol·licitada.
Legitimació del tractament: Consentiment del interessat per a facilitar les dades. Relació contractual Hotel-client.
Destinatari: Les dades que ens facilitin seràn incorporats a la nostra base de dades i no seràn cedits a tercers.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com els demés drets previstos per la normativa vigent.
Pot exercir els seus drets en el seguent enllaç: Exerceix els teus Drets
Si desitja més informació, consulti la nostra Política de Privacitat i la nostraPolítica de Cookies

Reclamacions davant l’ Autoritat de protecció de dades: pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal la Agencia Española de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dret de supressió de les dades
L’ interessat tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui ilícit.
 • El interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació a les fins per a les que foren recollides o tractades.
 • L’ interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevaleixin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades han de suprimir-se per acomplir una obligació jurídica del Responsable

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessàri

 • Per a exercir el dret a la llibertad d’expresió i informació.
 • Per a complir una obligació jurídica del Responsable.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per a interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d’investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades
Té dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al propi interessat, mitjançant un format estructurat de us habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectui per medis automatitzats i es basi en:

 • El consentiment del interessat per a fins específics.
 • L’ execució d’un contracte o precontracte amb l’ interessat.
 • El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:
 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Puguin afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d’ interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament
L’ interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat per el Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 • Marketing directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats del interessat, especialment si és un nen.
 • Investigació històrica, estadística o científica, excepte que el tractament sigui necessari per motius d’ interès públic.

Encara que l’ interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-los sempre que l’interés legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d’ informar al interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altre informació, al moment de la primera comunicació.

Dret d’ oposició
És el dret a que no se porti a cap el tractament d’aquestos o es cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrencia d’ un motiu legítim i fonamentat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi del contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils
L’ interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat del qual sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a evaluar, analitzar o preveure els seguents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Preferencies o interessos personals.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L’ interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
 • L’ interessat tindrà dret a obtenir l’intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
  • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
  • El consentiment explícit de l’interessat.

No s’ aplicarà el dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a consecuencia de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’ interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.